Warning: Declaration of bi_BreadCrumbWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/customer/www/thaivillage.org/public_html/wp-content/themes/thaivillage/functions.php on line 0
โปรแกรมของเรา - Thai Village ThaiThai Village Thai

โปรแกรมของเรา

โปรแกรม ที่ไทยวิลเลจค่อยๆพัฒนาขึ้น เราหวังว่าจะเห็น เข้าใจ และสนับสนุนตามความต้องการของคนในประเทศไทย ผ่านทางการทำงานกับคริสตจักรในท้องถิ่น การขายงานฝีมือช่วยเราในการสนับสนุนการอบรมงานฝีมือ  การพัฒนาชุมชน และการศึกษาพระคัมภีร์  เมื่อก่อนไทยวิลเลจได้มีโอกาสสนับสนุนคนในประเทศไทยที่จะ มีรายได้เสริม เรียนเย็บผ้า  เรียนงานแกะสลักไม้  อบรมด้านสุขอนามัย เรียนอ่านเขียนภาษาม้ง และโปรแกรมการสอนเด็ก ไทยวิลเลจมีโอกาสช่วยคริสตจักรท้องถิ่นในการประกาศและสนับสนุนอบรมผู้นำใน คริสตจักร

การฝึกอบรมอาชีพ

การฝึกอบรมอาชีพ: เศรษฐกิจพอเพียงกับตัวเองเป็นจุดประสงค์หลักของมูลนิธิไทยวิลเลจ แต่ละคนที่พวกเราทำงานกับเขามีความสนใจพิเศษในงานฝีมือหรืออาชีพ   ได้รับการหนุนใจที่จะพัฒนาความสามารถของเขามากขึ้น  มูลนิธิไทยวิลเลจ ได้สนับสนุนคริสเตียนไทยในเรื่องอื่นๆด้วย เช่น การเย็บผ้า , การแกะสลัก , ตัดเสื้อ , ทำสบู่ และออกแบบ

นักศึกษาพระคัมภีร์

นักศึกษาพระคัมภีร์ : เป้าหมายแรกเริ่มคือต้องการที่จะเห็นอนุชนสามารถช่วยตัวเองได้ ซึ่งเป็นความคิดและความตั้งใจของมูลนิธิไทยวิลเลจ ในปัจจุบันนี้ นักศึกษาที่เรียนพระคัมภีร์  มีส่วนร่วมในงานฝีมือเพื่อมีรายได้เสริมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และสามารถมีส่วนช่วยงานในคริสตจักร

โครงการเด็ก

โครงการเด็ก: เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมผู้นำคริสเตียน ผู้ประกาศพระคัมภีร์จะได้นำสอนเด็กและจัดค่ายเด็ก เด็กๆจะได้เห็นถึงความจริงของพระกิตติคุณ ผ่านทางผู้คนที่มีวัฒนธรรม ภาษา และภูมิหลังเดียวกันกับพวกเขา   มูลนิธิไทยวิลเลจสนับสนุนคริสเตียนในประเทศไทยเพื่อออกไปสอนและประกาศกับเด็กๆ

การพัฒนาสุขภาพชุมชน

นอกจากงานพันธกิจในคริสตจักรแล้ว ศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ และผู้นำในคริสตจักรได้ร่วมมือกันและนำโครงการอบรมความรู้ด้านสุขอนามัยเข้า มาในหมู่บ้าน และมูลนิธิไทยวิลเลจได้เข้าไปช่วยสนับสนุนด้านการเงินตามความต้องการของคนใน ชุมชนนั้น

สอนเด็กฝึกเขียนภาษาม้ง

แม้ว่าโรงเรียนไทยทุกแห่งจะมีการเรียนภาษาไทย แต่ยังมีคนไทยหลายๆคนที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรก ไม่มีโอกาสที่จะศึกษาในภาษาแม่ของตัวเอง ศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ และผู้นำใน  คริสตจักรได้ตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาโดยเปิดสอนโปรแกรม การเขียนภาษาม้งในหมู่บ้านของพวกเขา